Ukrainian Catholic Church of the Transfiguration

УКРАЇНСЬКA КАТОЛИЦЬКA ЦЕРКВА ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО

Together we celebrate – together we are God’s people 5 | Разом святкуємо – разом ми Божий люд 5

Leave a comment

As was mentioned earlier, the Church year is organized around Christ’s Resurrection. Simultaneously the liturgical day is structured around the realization of Christ’s victory over death and sin.

Christianity has maintained the old Jewish notion that the day begins with the setting sun. Why? Because we await the morning of Christ’s Resurrection. Thus the first service of the new day is Vespers; we move from the old day to the new day – the day of Resurrection!

Vespers begins with psalmody. The Psalms are Old Testament songs or poems which have various themes, all of which relate to human experiences. But at each Vespers we sing Psalm 103, “Bless the Lord, o my soul.” To recognize and praise the greatness and goodness of God is the appropriate preparation for the new day, for the reception of Christ’s Resurrection.

The first part of the service focusses our attention on all the gracious acts of God both in the Old Testament and in the lives of various saints. In the central part of Vespers (after the minor entrance) we move into the light and joy of Christ’s Resurrection. At this point all the lights/candles of the Church are lit and we sing: “O Joyous light”. Christ is the one who comes to us, regardless of the darkness of sin and evil.

Although it seems that night/darkness has surrounded us, Christ is the one “who comes at the setting of the sun” and allows us to see in the darkness and we can proclaim “Father, Son, and Holy Spirit – God.” Christians do not fear the dark night because Christ is Risen and we rest in bed with the knowledge that “mine eyes have seen Your salvation, … the Light of revelation to the Gentiles and the glory of Your people Israel” (Song of Simeon).

Vespers allows us to enter the dark night with the awareness and certainty that God is with us and the power of the Resurrection will allow us to rise to a new day praising God.

***

Церквоний рік, як ми вже згадали, встановлений довкруг Христового Воскресіння. Водночас, літургічний день зорганізований довкруг поняття Христової побіди над смертю/гріхом.

Християнство зберегло старо-єврейське поняття, що день починаєсться із заходом сонця. Чому? Тому що очікуємо рано Христового Воскресіння. Значить перша відправа нового дня це вечірня; ми переходимо зі старого дня в новий день – день Воскресіння! Вечірня починається із псалмо співом. Псалми це старо завітні пісні/поеми котрі мають різний характер та пригадують нам всі людські пережиття.

Але на кожній вечірні співаємо 103-ий псалом, “Благослови душе моя Господа”. Пізнати та вихваляти Божу велич і доброту, це належна підхотовка до нового дня, до належного сприймання Христового Воскресіння.

Перша частина вечірні звертає нашу увагу на все що всі ласки котрі Господь проявив в старому завіті та через своїх святих. А посередині вечірні (після малого входу) буває перехід у світлість та радість Христового Воскресіння коли засвічуємо всі церковні світла і співаємо “Світло тихе”.

Христос є той котрий приходить до нас, незважаючи на темряву гріха чи зла. Хоч здається нам, що ніч/темрява нас тепер огортає Христос є той котрий “прийшовши на захід сонця” дає нам бачити в темні ночі і ми можемо оспівувати “Отця, і Сина, і Святого Духа – Бога.”

Християнин не боїться темряви бо знаємо, що Христос Воскрес і ми можемо відійти на спання знаючи що “виділи очі мої спасення Твоє, . . . Світло на одкровення народам і на славу людей твоїх Ізраїля” (пісня Симеона).

Вечірня нам дає ввійти в темну ніч зі свідомістю і певністю, що Бог є знами і сила Воскресіння дасть нам встати до нового дня прославляючи Бога котрий є знами.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s